ថៃបំពាក់អាវុធប្រជាជនអោយការពារភូមិស្រុក !

ទាហានថៃកំពុងបង្ហាត់ប្រជាជនរបស់គេ អោយចេះបាញ់ការពារខ្លួន និង ការពារភូមិស្រុក នៅខេត្រភាគខាងត្បូង ខេត្រភាគខាងជើង ក៏ដូចជាខេត្រ ដែលមានជម្លោះជាមួយខ្មែរផងដែរ ដូចឃើញរូបភាពខាង ក្រោមនេះ…

ខែត្រយ៉ាឡា ភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃ ដែលមានទំនាស់ជាមួយជនជាតិភាគតិច ឥស្លាម

ខែត្រយ៉ាឡា ភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃ ដែលមានទំនាស់ជាមួយ ជនជាតិភាគតិច ឥស្លាម

ស្រុកកាប់ឈើង ខែត្រសូរិន ភាគខាងឥសាន្តប្រទេសថៃ ជាប់ព្រំដែនខែត្រព្រះវិហារ កម្ពុជា

សូម្បីតែកូនក្មេងតូចៗរបស់គេ ក៏បង្ហាត់អោយចេះប្រើកាំភ្លើងដែរ ដើម្បីការពារខ្លួន ការពារផ្ទះសម្បែង ការពារភូមិស្រុក ការពារប្រទេសជាតិរបស់គេ !

នៅថ្ងៃម្សិលមិញ ជនជាតិថៃប្រមាណ ៤-៥ នាក់ បានចូលដីខ្មែរ ព្រមទាំងបាននាំ កាំភ្លើងមកជាមួយផង ដើម្បីការពារខ្លួន! ចូលមកត្រង់ចំណុចច្រកភ្នំដី ត្រង់កន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់បាន ឈរជើងការពារព្រំដែន កាលពីដើមមិញ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: