ផ្ទុះគ្រាប់មីនចាស់សម្លាប់ខ្មែរអស់១៤នាក់នៅថ្ងៃនេះ !

ផ្ទុះគ្រាប់មីនចាស់សម្លាប់ខ្មែរអស់ ១៤ នាក់នៅស្រុកបាណន់ ខែត្របាត់ដំបង នៅថ្ងៃនេះ ដោយសារតែអ្នកបើកគ្រឿងយន្ត ចង់លឿនពេក យកផ្លូវកាត់ ឱ្យឆាប់ដល់ផ្ទះ ។ នេះជារឿងគួរឱ្យអាណោចអាធមបំផុត តើជាកំហុសនរណា ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: