មនុស្សដែលក្រសួងសើបការសំងាត់(FBI)កំពុងតាមចាប់ខ្លួន…

មនុស្សទាំងអស់នេះ ត្រូវបានក្រសួងសើបការណ៍សំងាត់(FBI)របស់ អាមេរិកាំងកំពុងតាមចាប់ខ្លួន ដោយបានចោទថា អ្នកទាំងនោះ បានប្រប្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ “ភេរវកម្ម”  ហើយថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០ ឬ៩/១១) ជាថ្ងៃខួបឆ្នាំទី៩ [៩ឆ្នាំមុន (៩/១១/២០០១)] ដែលពួកភេរវករ បានបើកយន្តហោះ បំបុកអាគារពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក ដែលបានបណ្តាល ឱ្យមានសង្គ្រាមនៅ មជ្ឈិមបូព៌ា ឬអាហ្គានិស្ថាន និងអៀរ៉ាក់ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ដែលជាសង្គ្រាមខ្ញុំមិនបានគាំទ្រ តែបងប្អូនរបស់ខ្ញុំ បានបញ្ជូនទៅទីនោះដែរ… ដោយមិនអាចនិយាយបាន…៕ល៕៚

សូមអញ្ជើញអស់លោក-លោកស្រី បងប្អូនជិតឆ្ងាយ ក្នុងភូមិក្រៅភូមិ វើដប្រិសទស្សនា រួចហើយសូមពិចារណា ថាតើបើសិនជាបានជួប អ្នកទាំងអស់នោះ យើងត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងណា? ខ្លាចមិនស្គាល់ ខ្លាចមិនដឹង តិចឡូចង់បានឱ្យ កូនក្រមុំ បងក្រមុំ ប្អូនក្រមុំ ឬក្មួយក្រមុំ រៀបការជាមួយ ដោយមិនបានដឹងជាមុន ដែលនាំឱ្យមានបញ្ហា ទៅថ្ងៃក្រោយ…៕ល៕៚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: