ការយល់ដឹងអំពីភេរវកម្ម…

ឯកសារនេះ ខ្ញុំទទួលបានពីក្រសួង សើបអង្កេតនិងសន្តិសុខ សំរាប់ចែកចាយ ដល់បុគ្គលិកអ្នក ធ្វើការរក្សាសន្តិសុខ ទាំងឡាយសំរាប់រៀន ដើម្បីស្វែងយល់ នូវអំពីអំពើភេរវកម្ម ដែលអាចកើតមានឡើង នៅគ្រប់ទីកន្លែង ដែលយើងធ្វើការងារ ជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នា គួរយល់ដឹង ដើម្បីសំរាប់រក្សា ការពារសន្តិសុខ ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រុមគ្រួសារ ទីកន្លែងការងារ ទីផ្សារ ទីកន្លែងបុណ្យទាន ក៏ដូចជាទីកន្លែង ប្រជុំជនធំៗ នៅគ្រប់ទីកន្លែង ដែលយើងអាចទៅដល់។ល។៚

ឯកសារអំពី ភេរវកម្ម ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំបានបកប្រែជា ភាសាខ្មែរ ក្រៅផ្លូវការណ៍ ប្រហែលជាមិនបានល្អទេ តែប្រហែលជាអាចយល់បាន ឬបើបងប្អូនណា អាចចេះភាសាអង្គ្លេស ច្បាស់និងខ្មែរ ច្បាស់ សូមមេត្តាជួយបកប្រែបន្ថែមផង សូមអរគុណទុកជាមុន!

សូមចុច››ភេរវកម្មបកប្រែជាភាសាខ្មែរ

សូមចុច››ភេរវកម្មជាភាសាអង្គ្លេស

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: