ថៃត្រូវតែដកកងទ័ពចេញពីវត្តកែវសិក្ខាគិរីស្វារៈ!

One Response to “ថៃត្រូវតែដកកងទ័ពចេញពីវត្តកែវសិក្ខាគិរីស្វារៈ!”

  1. ថៃត្រូវតែដកកងទ័ពចេញពីវត្តខ្មេរៈ កែវសិក្ខាគិរីស្វារៈ ជាដាច់ខាត ថៃគ្មានជំរើសអីទៀតទេ គឺដើម្បីរៀបចំអភិវឌ្ឍនៅតបន់នោះ ឱ្យមានសោភណ្ឌភាព ឱ្យមានរបៀបរៀបរយ សំរាប់អ្នក ទេសចរណ៍ទស្សនា និងដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា ប្រសើរជាងប្រឈមមុខដាក់គ្នា ខាងផ្លូវយោធា នាំឱ្យខាតពេលវេលា ខាតប្រយោជន៍ ទៅវិញទេ។

    ធ្វើយ៉ាងណា រៀបចំអភិវឌ្ឍ ឱ្យបានល្អស្រស់បំព្រង ទាំងសងខាងព្រុំដែន ឱ្យមានថ្នល់ជាតិ មានសណ្ឋាគារ មានផ្ទះសំណាក់ មានភោជនីយដ្ឋានគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិ មកទស្សនា ចែកកម្រៃគ្នាតាមសមគួរ សប្បាយទាំងអស់គ្នា បានផល ប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា រីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា សំបូរុងរឿងទាំងអស់គ្នាទៅ ជាការស្រេចទៅហើយ! មានអីទៀតដេល ត្រូវខ្វល់?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: