ចប់ហើយឬនៅសង្គ្រាមអាមេរិកនៅអ៊ារ៉ាក់?

តើអស់លោកយល់យ៉ាងណាដែរ? ខាងក្រោមនេះ ជាពត៌មានផ្តល់តាមរយៈ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ (RFI) តើហេតុអី បានជាអាមេរិកាំងរំលាយរបបផ្តាច់ការ របស់សាក់ដាំ ហ៊ូសេន នៅអ៊ារ៉ាក់?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: